ข่าว

ความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ : 15%