ข่าว

ความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ : 37%