ข่าว

ความคืบหน้าการก่อสร้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ : 30%